GFR

Kreatinin är ett grovt mått på njurfunktionen eftersom det påverkas av ålder, kön, muskelmassa och fysisk ansträngning.

Vanliga orsaker till överskattning av njurfunktion utifrån bedömning av kreatinin är minskad muskelmassa samt övervätskning, de då detta leder till minskad kreatininproduktion respektive utspädning.

Man kan få en säkrare värdering av njurfunktionen på flera sätt bl.a. genom att skatta GFR = glomerulär filtrationshastighet.

Det finns flera formler som utifrån kreatinin och andra parametrar beräknar vad ett visst kreatininvärde motsvarar i GFR. I dessa formler tar man hänsyn till olika faktorer beroende på vilken formel man använder. bl.a ålder och ev. vikt.

Alternativa bedömningar kan vara kreatininclearance (baserat på urinsamling), iohexolclearance vilka är mer omständiga än t.ex. bestämning av cystatin C som å andra sidan inte är så pålitligt vid gravt nedsatt njurfunktion.

Vid kontrasttillförsel som vid en datortomografisk undersökninge kan försämringen av njurfunktionen uppstå.

Undersökningar för att värdera njurens anatomi samt funktion

Ultraljud med doppler av njurartärerna och renogram som båda är bra undersökningar för att se om flödet är påverkat till endera njuren. Om den lokala traditionen är att utföra ultraljud med doppler är väntetiden antagligen kort för denna