Arbetsprov

Vid aortastenos kan sjunkande blodtryck ses pga bristande förmåga till slagvolymsökning under arbete i kombination med ökade krav på hjärtminutvolym och sjunkande perifer vaskulär resistens, vid aortainsufficiens större blodtrycksökning än normalt pga stor slagvolym ut genom klaffen vilket ger ett högt pulstryck. I övrigt noteras ett ökande antal VES på hög belastning vilket kan bero på vänsterkammarbelastning under arbete.

Sensitiviteten för arbetsprov ligger på 70-80 %, så ett negativt arbetsprovsutfall utesluter inte coronarinsufficiens.

Vill man komplettera med en undersökning till, bör man välja fysiologisk ischemidiagnostik som nästa steg, dvs belastnings- ekokardiografi eller myokardscintigrafi. Coronarangiografi är behäftat med vissa risker och bör inte göras vid låg misstanke, och ger en anatomisk bild av eventuella stenoser men inte deras fysiologiska betydelse.

Hur fetma påverkar arbetsprovets resultat

I det dagliga livet när patienten går omkring, lyfter och bär saker på arbetet etc, måste han bära på sin egen kroppsvikt, medan under cyklingen är den i viss mån avlastad. Det gör att prestationen på cykeln snarast ger en överskattning av hans arbetsförmåga i andra sammanhang.

Man kan göra tuberkulintest vid misstänkt sarkoidos då tuberkulinreaktionen är ofta utslagen vid denna sjukdom. Dessutom kan ibland tuberkulos vara en differentialdiagnos vid sarkoidos både radiologiskt och histopatologiskt.

Exempel:

– Arbets-EKG: Ingen arytmi. Normal ST-T reaktion under och efter arbete.

– Arbetsprov: Låg arbetsförmåga, cyklar 106W, motsvarar 64% av ref. Avbryter vid ansträngningsgrad 17/20 och anger då fr.a. bentrötthet. Inga bröstsmärtor. Submaximal pulsstegring till max HF 168/min, med blodtrycksstegring adekvat under arbete.

– Artärblodgaser: PO2 7,9 kPa i vila, sjunker till 7,3 kPa vid maxbelastning och ökar till 10,8 kPa 10 min efter arbete. Alveoloarteriell syrgasdifferens förhöjd i vila, normaliseras efter arbete. PCO2 i vila 5,2 kPa, vid maxbelastning 4,9 kPa och efter arbetet 5,0 kPa.

Beskriv och bedöm patientens artärblodgaser i samband med provet!
Artärblodgaser visar på en lätt hypoxi i vila som liksom alveoloarteriella syrgasdifferensen normaliseras efter ansträngning. Normaliseringen efter arbete talar för ventilations/perfusionsrubbning i vila snarare än diffusionshinder. Normalt PCO2 i vila och under arbete talar för adekvat alveolär ventilation.

Vilken information ger arbetsprov på ergometercykel med samtidig artärblodgasanalys som inte gångtest med pulsoximetri ger?
Säkrare kvantifierbar belastning. Tillförlitligare mätning av SO2. Man kan få PO2 och inte minst PCO2 som bidrar i bedömningen av den alveolära ventilationen och gör att en uppskattning av A-a-O2-diff kan göras.

Exempel:

Patienten har låg arbetsförmåga. Adekvat alveolär ventilation i vila och under arbete. Partialtrycket för syre och saturationen sjunker patologiskt under arbete, men sänkningen blir inte mycket uttalad. Förhöjd beräknad alveolo arteriell syretrycksdifferens. Undersökningsfynden talar för respiratorisk begränsning där diffusionsrubbning ingår. Arteriell PO2 kan aldrig bli högre än partialtrycket för oxygen i alveolerna.