Angiografi

Inför angiografi bör man

1. Riskvärdering
– patienten har diabetes.
– Har patienten proteinuri så innebär detta också ökad risk eftersom man kan befara att hon utvecklat diabetesnefropati.
– Arterioscleros i sig är också en stor riskfaktor.
– Har patienten hjärsvikt? Hjärtsvikt utgör en ökad risk för kontrastmedierad nefropati.
2. Man bör efter riskvärderingen bestämma hennes njurfunktion med ett uppskattat Clearance.
3. Utsättande av Metformin. Metformin ger vid nedsatt njurfunktion hög risk för utvecklande av laktacidos vilket är ett
livshotande tillstånd. Metformin i sig är inte nefrotoxiskt – det är kontrasten som är det. Om pat utvecklar akut njursvikt
pga kontrast finns risken för laktacidos.
4. Patienten skall uppvätskas inför angiografin med natriumklorid.
Förslag på mätmetoder för att värdera njurfunktion:
– Cockcroft Gault formel
– Iohexol clearance
– Cr-EDTA clearance
– Kreatinin clearance