Psykiskt status

Följande punkter ska tas i beaktan då man gör en bedömning av psykiskt status:

Allmän bedömning – kortfattad beskrivning av allmänna observationer
 • Utseende – Klädsel, Hygien, Åldersadekvat?
 • Uppträdande
 • Motorik
 • Makeup
 • Ordval
 • Tal – Röstläge, tempo, osammanhängande, forcerat
 • Uppenbara handikapp
 • Anmärkningsvärd doft
 • Tecken till drogpåverkan
 • Vakenhet
Attityd
 • Mot undersökaren (Reserverad, misstänksam, förtroendefull, distanslös, vädjande, lättkränkt)
 • Mot sina symptom (Demonstrativ, aggraverande, bagatelliserande, dissimulerande, intelektualliserande)
Kontakt
 • Formell (Förstår frågorna, ger adekvata svar, hanterar normal artighet i vårdrelationen, ger ögonkontakt)
 • Emotionell (Balans i känslouttryck,  uppstår naturligt och adekvat samspel med intervjuaren?, intensitet, nyanserad, flack, taggig, aggressiv, irritabel, gränslös)
Språk
 • Modersmål – språkproblem?
 • Ordflöde (Fåordig, omständig, mångordig, upprepande, taltempo, latens, stackatotal, spärrningar)
 • Ordförråd
Symbolfunktioner
 • Agnosi
 • Ataxi
Vakenhet
 • (Sänkt, förhöjd, växlande)
Orientering
 • Tid, rum, situation, person.
 Verklighetsprövning
 • Är patientens verklighetsbild avvikande?
 • Psykotisk patient behöver inte ha störd verklighetsuppfattning. Om patienten är medveten om att de röster han hör är hallucinationer så är verklighetsprövningen intakt i det avseendet.
Uppmärksamhet
 • Röd tråd
 • Avledbarhet
 • Försjunkenhet
Klarhet
 • (Störd uppfattning, förvirring)
Självmedvetande
 • Oskarp gräns mellan jaget och omvärden. Upplevelse av två eller flera jag. (Tankeöverföring, styrning, påverkan)
Motorik
 • Slapp, spänd, förlångsammad, stupor.
 • Ansiktsmimik – Utslätad, normal.
 • Överaktivitet, rastlöshet, plockighet.
 • Fastnar i ofullbordade rörelser. Stereotypier.
Tankeförlopp
 • Hämmat, idéflykt, ytliga (uppluckrade) associationer. Osammanhängande (inkoherent). Plötsliga avbrott (tankespärr). Perseveration (envist fasthållande vid påstående/fråga). Finns möjlighet till logiska resonemang? Kan patienten hålla röd tråd? Kan patienten tänka abstrakt? Tappar patienten fokus (koncentrationsförmåga).
Tankeinnehåll
 • Vanföreställningar (Primära eller sekundära, bisarra).
 • Övervärdiga idéer.
 • Torftigt, begränsat, överflödande och sammansatt.
 • Depressivt tankeinnehåll. Suicidtankar, -avsikter, -planer.
Minne
 • Närminne, fjärrminne, minnesluckor
 • Konfabulation
 • Retention – 5-saksprov
 • MMT
Intellektuell nivå
 • Låg, genomsnittlig, hög.
 • Ange helst även de indikatorer som ligger till grund för bedömningen.
Perception
 • Illusioner, hallucinationer – Beskriv innehåll
Grundstämning
 • Hur bedöms patientens stämningsläge vara under en längre tid. Inte bara under samtalet.
 • Sänkt, dysforiskt. Förhöjd, upprymd. Neutral.
Emotioner
 • Är patienten påtagligt sluten och behärskad eller tvärtom påtagligt emotionell?
 • Adekvata emotioner i förhållande till samtalsämne och tankeinnehåll?
Omdömme
 • I hur hög grad kan patienten korrekt bedöma konsekvenserna av sitt handlande?
Affekter
 • Labila, flacka, kyliga. Diskrepans mellan känslor och sakuppgifter. Inkontinent (blödig, lättretlig, explosiv). Ängslig, hypokondrisk.
Frustrationskontroll/impulskontroll
 • Tolererar patienten att uppskjuta behovstillfredställelse?
 • Har patienten kontroll över sina impulser?
Sjukdomsinsikt
 • God, partiell, växlande, obefintlig.
 • Behandlingsmotivation.
Tecken till farlighet för omgivningen
 • Finns aggressiv eller ångestfylld uppladdning kring någon person, myndighet eller liknande?