Tvångsvård

Det är skrivet i Regeringsformen att människor har rätt att bestämma över sina liv. Men detta gäller inte om man har stöd i lag att begränsa deras frihet.

Lagen om Psykiatrisk Tvångsvård, LPT, är regelverket för när och hur man får bryta mot Regeringsformen.

Syftet med LPT är att möjliggöra frivilligvård i ett senare skede för aktuell patient.

Vårdintyg, VI, får skrivas av legitimerad läkare. Det måste skrivas i omedelbar anslutning till undersökning. Det måste finnas skäl till att undersökningen genomförs. Läkaren får inte vara jävig.

Man skriver vårdintyg om man bedömer att patienten:

 1. har en allvarlig psykisk störning.
 2. är i oundgängligt behov av psykiatrisk heldygnsvård. (Här ryms farlighet för sig själv eller andra.)
 3. motsätter sig vård (vårdinnehåll – medicinering, terapi…) eller saknar förmåga till grundat ställningstagande.

Om man som läkare kan argumentera för att alla kriterier är upfyllda så är de sannolikt det.

Viktiga tider

Ett vårdintyg är giltigt i fyra dygn.

§ 6b = Intagningsbeslut. Måste tas inom 24 timmar från att patienten anlänt till första ställe där psykiatrisk heldygnsvård finns.

§ 6 = Kvarhållningbeslut. Får tas av underläkare. Visiteringbeslut. Får tas av underläkare.

§ 6a = Fastållning (kortvarigt, max fyra timmar), avskiljning (att hålla en patient instängd, max 8 timmar. Dessa beslut kan tas av legitimerad läkare.

Beslut som journalförs är inte skyddade av sekretess och man bör därför inte skriva motivering till beslutet i dessa anteckningar.

Använd aldrig termen “avskild” om det juridiska beslutet inte är taget.

Tvångsvård får pågå högst fyra veckor från § 6b om ej ansökan till förvaltningsrätten inkommit. Förhandlingen kan dock ske senare.

Godkänner förvaltningsrätten ansökan om förlängd vård enligt LPT så får tvångsvården pågå högst fyra månader från att § 6b togs.

Om ny ansökan görs och förvaltningrätten godkänner ansökan så förlängs LPT-vården i sexmånadersperioder räknat från domslut.

Konvertering – § 11

Om frivilligvård ska göras om till tvångsvård skall ett vårdintyg skrivas av legitimerad läkare.

I detta fall krävs att patienten dels uppfyller kriterierna för § 6b men med tillägget “Farlighet för sig själv eller andra.”

Man kan begära polishandräckning för att:

 1. komma in till patienten.
 2. hitta patienten.
 3. ta patienten till vårdinrättning.

Patientens rättigheter

Patienten har rätt till:

 • att få information om sina rättigheter.
 • stödperson. Det finns frivilliga via patientnämnden.
 • juridiskt ombud.
 • att överklaga tvångsvårdbeslutet.
 • en vårdplan.

Det är viktigt att informera patienten vid flera tillfällen då hon kanske inte är mottaglig för informationen vid första tillfället.

Öppen tvångsvård – ÖPT § 26

Ansökan görs till förvaltningsrätten.

På socialstyrelsens hemsida finns bra och uppdaterad information om lagar. Väl värt att kolla upp halvårsvis.

Enligt LPT får man inte inskränka besöksrätten. Denna möjlighet finns i ett annat lagrum.

Lagen om rättspsykiatrisk vård – LRV

Beslut om rättspsykiatrisk vård tas av tingsrätten.

LRV med SUP eller utan SUP.

SUP = Särskild utskrivningsprövning. Förvaltningsrätten fattar beslut om detta.

LVM – Lagen om vård av missbrukare

Kriterier

 • Fortgående missbruk där vården inte kan tillgodoses på annat sätt genom socialtjänstlagen
 • Patienten utsätter sin psykiska och fysiska hälsa för allvarlig fara
 • Patienten löper uppenbar risk att förstöra sitt liv
 • Patienten kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller närstående

Om patientens tillstånd bedöms vara så allvarligt att omhändertagande inte kan vänta kan omedelbart omhändertagande enligt § 13 bli aktuellt. Beslut tas av Socialnämnden.