Stages of change

För kunna hjälpa en patient till förändrat beteende när så är önskvärt kan man använda sig av Stages of change-modellen. När man identifierat var i förändringsprocessen patienten befinner sig kan man med hjälp av modellen välja lämpligt förhållningssätt.  

Före övervägande 
Patienten är ovetadnde om diskrepansen i hennes liv. 
Läkarens roll blir att “så ett frö”. 
Viktigt att motstå korrektionsreflex. Man ska således inte rätta patienten även om hon har fel. Ny information tillförs när patienten nått nästa fas.

Övervägande 
I denna fas har patienten insett att det finns diskrepans i hennes liv men hon är ännu inte säker på om hon vill förändra detta.
I detta skede är det viktigt att inte öka patientens motstånd. “Rulla med motstånd”
Undvik konkreta råd. De ökar ofta motstånd och de kloka praktiska råden behövs i en senare fas. Då är det viktigt att de inte blivit negativt färgade och därmed obrukbara.

En lämplig frågeordning:

  1. Fördelar med att fortsätta som tidigare?
  2. Nackdelar med aktuellt beteende?
  3. Möjliga nackdelar med förändring?
  4. Möjliga vinster med förändring?

I denna fas kan man även använda sig av tekniken Informera i dialog.

Beslut 
Patienten är nu redo för förändring.
Tid för förenkling, positivitet, fokus på lösningar och handling
Uppmärksamma patientens förpliktigande beslut. Ju mer förpliktigande patienten uttalar sig ju större chans är det att hon lyckas med en varaktig förändring.
Genomför praktiska åtgärder som förbereder förändringen.

Genomförande
Tidigt i förändringen får patienten ofta positivt stöd från sin omgivning.
Viktigt att ge relevant och positiv feedback på uppnådda förändringar. Gärna kopplat till det som patienten tidigare tagit upp som orsak till förändringsönskan.
Få patienten att uttala tillit till sin egen kompetens. Koppla till tidigare genomförda förändringar.

Vidmakthållande
I denna fas kan patienten glömma att det tidigare fanns ett problem vilket medför risk för återfall.
Optimalt blir det nya beteendet en naturlig del i patientens liv. Automatiserat!