Skolios

idiopatisk adolescent skolios

Hur mäter man krökens storlek vid bedömning av skolios?

Hur indelar man skolioser efter typ, lokalisation och riktning?

Skolioser mäts i grader enligt Cobb och kan indelas i enkla krökar (en enkel primär krök och eventuellt mindre sekundär/a krök/krökar) och dubbelprimära krökar (dvs. 2 ungefär lika stora krökar som balanserar varandra). Efter apexkotans (d v s. den kota devierar mest från medellinjen) lokalisation kan kröken indelas i thorakala; thorakolumbala (T12-L1) och lumbala krökar. Efter riktning indelas i höger-och vänsterkonvexa krökar.

Paralytisk skolios

Typiskt utseende för en paralytisk skolios är att ryggen har sjunkit ihop ”collapsing spine” och där kröken även innefattar bäckenet. Det snedställda bäckenet försvårar sittande med risk för trycksår. Inre organ kan påverkas med andnings- och nutritionssvårigheter som följd.

Kongenial skolios

En kongenital skolios beror på en eller flera missbildningar som ogynnsamt påverkar tillväxten. Exempel på missbildningar är halvkota, kilkota, unilateral fusion och blockkota. Störst risk för progress föreligger då tillväxt endast sker på ena sidan (ex. halvkota, unilateral fusion).

Behandling

De alternativ man har är expektans med fortsatta kontroller, korsettbehandling eller operation.

Kort beskrivning av hur en skoliosoperation går till

Korrektion med instrumentering med segmentell fixation och fusion (=steloperation av området).