Postoperativa infektioner

Symptom

Lab-värden

Vad bör man göra vid postoperativ infektion i anslutning till en protes?
Revisionsartroplastik i två seanser. Första måste allt inopererat material bort (protes samt eventuellt cement). Insättning av antibiotikaspacer. Antibiotika intravenöst. Peroral antibiotika minst sex veckor eller tills dess att SR/CRP är normala. Sätt ut antibiotika minst två veckor före seans två då ny protes sätts in.

Revisionsartroplastik i 2-seans-förfarande. Seans 1— ta bort protes cement– Debridera aggressivt—allt måste bort. Tillverka cementspacers. insättning antibiotikaspacer. Antibiotika ges intavenöst så fort odlingar tagna —ge antibiotika i minst 6 veckor eller till dess SR/CRP normala—sätt ut antibiotika 2veckor före seans 2 som brukar infalla 8-12veckor efter seans 1. Se till att patienten är antibiotikafri före seans 1 i minst 2 veckor. Seans 2 innebär att en ny protes opereras in. Ge inte antibiotika preoperativt, ej heller peroperativt förrän vävnadsodlingar tagna. Tag 10 vävnadsodlingar som läggs direkt i anrikningsbuljong (5 aeroba, 5 anaeroba). Byt instrument mellan tagningarna.

Operation

Antibiotikabehandling

Vilka bakterier är vanligast vid postoperativa infektioner i anslutning till en protes?

Vid primära infektioner dominerar stafylococcus aureus och KNS= koagulasnegativa stafylococcer (stafylococcus albus).

Koagulasnegativa staphylokocker (KNS).  Dessa är i regel känsliga för isoxazolyl-penicillin/flucloxacillin.

Vilken enskild mikroorganism är den vanligast förekommande vid djupa postoperativa sårinfektioner vid ortopedisk kirurgi?
Staphylococcus Aureus

Vilken antibiotika bör väljas?

Infektioner efter höftproteser är ovanligt. Komplikationer efter osteosynteser är vanliga.

Tre goda behandlingsprinciper vid höftprotesinfektioner med KNS

  1. Ge kombinationsbehandling
  2. Ha alltid med Rifampicin (om ej kombinationsbehandling föreligger) i kombination för att ha effekt på biofilmsväxande populationen.
  3. Ge tillräckligt lång behandling. (Månader)