Armbågsfraktur

Den suprakondylära humerusfrakturen hos barn är inte sällan kombinerad med en påverkan på arteria brachialis. Flexion i armbågen kan också bidra till knickning av a.brachialis med åtföljande ischemi i underarmens muskulatur och minskad cirkulation i handen. Nedsatt arteriell försörjning till i första hand m. flexor digitorum superficialis och profundus ger ischemiska skador och kompartmentsyndrom kan utvecklas. Smärta vid passiv extension i fingrarna kan tyda på ischemisk skada i fingerflexorernas muskelbukar. Volkmanns ischemiska kontraktur är en skrämmande komplikation till kärlskada vid suprakondylära humerusfrakturer hos barn.

Vid misstanke om påverkan på flödet i arteria brachialis bör angiografi utföras snarast. Om detta inte är möjligt bör man istället kirurgiskt utforska området för att då också frilägga tillklämda artärer.Det är dock förenat med risk för postoperativa infektioner att kirurgiskt explorera ett frakturområde.

Nervskador vid armbågsfrakturer

Nedsatt sensibilitet i dig 1-3 tyder på skada på nervus medianus.

Neurofysiologisk undersökning med EMG-Nervledningshastighet.

Nervus medianus kommer från segmenten C6-Th1 innerverar de flesta av underarmens flexormuskler (utom m. flexor carpi ulnaris och del av m.flexor digitorum profunda) och största delen av huden på handens palmarsida (utom de ulnara 1,5 fingrarna, men framför allt fingertoppar dig 1-2).