Frakturer

Kategorisering av frakturer

  • Komminut
  • Dislocerad
  • Intraartikulär
  • Förskjutningar
  • Vinkelfelställning

Undersökning vid misstänkt fraktur bör innefatta inspektion, palpation samt distalstatus.

Distalstatus innebär tillståndet perifert om skadan. Det vill säga nervfunktion avseende både motorik och sensibilitet samt blodcirkulation.

Efter denna grundläggande undersökning bör eventuella felställningar reponeras grovt och stödjande gips anläggas innan området röntgas.  Reponeringen ger dels smärtlindring men är även viktig för att mjukdelar inte ska skadas ytterligare. Det är stor exempelvis stor risk att huden över malleolerna (fotknölarna) skadas av syrebrist vid felställning i fotleden. Då det finns mycket lite mjukdelar mellan mediala tibia och huden så kommer huden under starkt tryck av benet om frakturen inte är reponerad. Den kapillära cirkulationen upphör därmed och celldöd inträffar i dermis och basalcellslager. Blåsbildning kan uppstå som ett resultat av exsudation till följd av celldöden mellan den förhornade delen av epidermis och resten. Hudens barriärfunktion blir därmed kraftigt skadad och infektionsrisken vid kirurgi hög.

Frågeställning vid röntgenremiss bör generellt innefatta: Fraktur samt felställning.

Klassifikation av frakturer

Salter-Harris

Epifysiolysfraktur – Epifysfogen (fysen) är en broskplatta där längdtillväxten sker. Hållfastheten är lägre i fysen än i det mogna skelettet. Separation genom metafys och fys kallas Salter-Harris grad 2. Det finns 5 grader beroende på skadans utbredning. Problemen med dessa skador är att tillväxtstörningar tillkommer och benet växer snett.

(höftfyseolys med typisk ålder, kön och kroppskonstitution?)

Klassifikatiom av höftfrakturer (Gardens)

Öppna frakturer

Vid misstake om öppen fraktur bör patienten erhålla Tetanusprofylax samt antibiotika intravenöst. Dessutom trombosprofylax med ett lågmolekylärt heparin (LMWH), t ex Fragmin 5000 E x1.

Vilken enskild mikroorganism är den vanligast förekommande vid djupa postoperativa
sårinfektioner vid ortopedisk kirurgi? Vilka antibiotikaval är rimligast att överväga som profylax?

Staphylococcus aureus.
Isoxazolylpenicillin, t.ex cloxacillin eller flucloxacillin. Vid öppna skador bör betalaktamstabilt bredspektrumantibiotika t.ex cefuroxim (Zinacef) övervägas. Vid pc-allergi kan klindamycin (Dalacin) användas.