Anatomi

Länk till bra sida om axelanatomi

Klinisk anatomi

Palpation av artärer i benen
A. femoralis palperas i ljumsken lateralt om färstet för m. adduktor longus.
A. poplitea palperas djupt centralt i fossa poplitea mellan mm. semimembranosus/semitentinosus och m. biceps femoris och kraniellt om m. gastrocnemius.
A. dorsalis pedis palperas proximalt på fotryggen lateralt om senorna till m. tibialis anterior och m. extensor hallucis longus och medialt om senorna till m. extensor digitorum longus.
A. tibialis posterior palperas bakom mediala malleolen, bakom senorna till m. tibialis posterior och flexor digitorum longus och framför/ytligt om senan till m. flexor hallucis longus.

Nervförsörjning av benens muskulatur

Redogör för muskulatur, senor och innervation (nerv + nervrot) för sträckfunktionen respektive böjfunktion i knät.

Lårmuskelatrofi ses ofta efter skador eller sjukdomar i knäleden. Beror på inaktivitet till följd av belastningsmärtor, som undviks genom att inte använda den sjuka extremiteten. Knäflexorer: M.biceps femoris (n. tibialis och n.peroneus comunis), m.semitendinosus(n.tibialis), m. semimembranosus(n.tibialis), m.sartorius(n. femoralis), m.gracilis(n.obturatorius), (m.popliteus (n.tibialis)), m.gastocnemius(n. tibialis). Extensorer: M. quadriceps femoris (n.femoralis).

I vilken nerv går impulserna för att dorsalextendera i fotleden.

Vilka muskler utför dorsalextension i fotled? Var har de sina ursprung och fästen?

Nervförsörjning av armarnas muskulatur

Vid en distal humerusfraktur löper följande nerver risk att skadas:

Nervus medianus, nervus radialis, nervus ulnaris.

Motorik n.medianus: muskulus pronater teres, m. flexor carpi radialis, m. palmaris longus, m.flexor digitorum superficiale, m.flex dig profunda(radiala delen), m.flexor pollicis longus, m.pronator quadratus, thenarlogens muskulatur utom m. adduktor pollicis och djupa delen av m.flexor poll.brevis.De radiala lumbrikalerna.

Sensibelt n. Medianus: palmart dig 1,2,3 + halva dig 4. Dorsalt distalt dig 2,dig3, dig 4.

Nervus ulnaris: motoriskt: m.flex carpi ulnaris, m.flex dig prof(ulnar del), samtliga muskulus interosseus, de tre ulnara lumbrikalerna, m.adduktor pollicis, djupa delen av m.flexor poll brevis, hypothenarlogens muskler.

Sensoriskt n.ulnaris: Palmart dig 4 och 5. Dorsalt halva 3, 4, 5.

Nervus radialis: motoriskt: m. supinator, m.extensor carpi radialis, m.extensor digitorum, m. extensor dig. Minimi, m. extensor indicis, mm extensor pollicis longus et brevis, m. abduktor pollicis longus.

Nervus radialis: Sensoriskt: dorsalt dig 1, dig 2, halva dig 3. För övrigt se anatomibok.

Fossa Poplitea

Poplitea begränsas kraniellt av mediala och laterala hamstrings, dvs latbiceps femoris senan och medialt semitendinosus och semimembranosus muskel/sena. Kaudalt begränsas fossan av mediala och laterala gastrocnemiusmuskeln. På djupet i fossa poplitea löper arteria och  vena poplitea samt nervus tibialis.

Fotledsgaffeln

I fotledsgaffeln ingår distala fibula (laterala malleolen), mediala malleolen från tibia samt främre och bakre syndesmosligamentet och membrana interossea. Dessa stabiliserar talus.

Viktiga artärer och deras sträckning

Arteria radialis palperas lätt volart i handleden radiellt om senan till muskulus flexor carpi radialis. Arteria ulnaris palperas också ganska lätt volart i handledsnivå radiellt om senan till muskulus flexor carpi ulnaris.

Viktiga vener och deras sträckning

Viktiga nerver och deras sträckning respektive innervationsområde

Muskler och skelettdelar:

Underarm
Överarm
Bäckenregionen
Lår
Vad

Hur ser det ut under(ventralt om ) gluteus maximus, vilka anatomiska strukturer finns här och vilken relation har de till höftleden?

De korta utåtrotatorerna löper på tvären från bäckenbenet till trochanter major. Nervus ischiadikus kommer ut i foramen ischiadikum kaudalt om muskulus piriformis och kraniellt om höftens korta utåtrotatorer (m. obturatorius, m. gemellus superior et inferior). Nerven ligger dorsalt om höftleden och förlöper sedan distalt nära caput longum m. biceps femoris, som utspringer på tuber ischii.