Vårdintyg

Vårdintyg får endast utfärdas av legitimerad läkare utan jävsförhållanden till patienten. Utfärdande av vårdintyg kan bli aktuellt om:

  • patienten lider av en allvarlig psykisk störning
  • patienten motsätter sig vård
  • vården är oundgängligen påkallad