Tvångsvård

Syftet med tvångsvård är att patienten ska förbättras så att frivilligvård blir möjlig.

Vårdintyg
Kan utfärdas av alla legitimerade läkare.

Polishandräckning kan begäras av vårdintygsskrivande läkare för att föra patienten till psykiatrisk klinik.

Kvarhållningsbeslut – LPT §
Kan fattas av olegitimerad läkare

Senast 24 timmar efter att patienten anlänt till en vårdinrättning som kan erbjuda dygnetrunt-vård ska en läkare med specialistkompetens inom psykiatri ta ställning till om tvångsvård är indicerad. Om så är fallet fattar läkaren intagningsbeslut. Det finns krav på två-läkarprövning vilket innebär att den läkare som fattar intagningsbeslut ej får vara den samme som skrivit vårdintyget.

Intagningsbeslut – § 6b

Senast 4 dygn efter att patienten intagits ska man ansöka om fortsatt vård enligt LPT hos förvaltningsrätten.

Denna ansökan måste förnyas senast 4 månader senare. Om man ej gör en ny ansökan i tid omvandlas vårdformen automatiskt till frivillig vård, HSL, och patienten har då rätt att lämna sjukvårdsinrättningen.

För att påbörja tvångsvård av en patient som redan vårdas frivilligt på en sjukvårdsinrättning krävs konvertering. I detta fall krävs utöver alla de kriterier som gäller vid LPT § 6 även att patienten är farlig för sig själv eller någon annan. Även i detta fall krävs två-läkarbedömning. Konverteringsbeslutet skall snarast meddelas till förvaltningsrätten.

I den fortsatta vården av patient kan informationinhämntning från anhöriga vara mycket viktig. I vissa fall, som vid medvetslöshet/psykos/konfusion, kan man inte få patientens godkännande inför en sådan kontakt. Man kan då tillgripa presumerat samtycke vilket innebär att man har goda skäl att anta att patienten hade samtyckt till åtgärden om hon haft förmåga till ett grundat ställningstagande.

Länk till mer information om LPT och LRV