SSRI

Sertralin
Sertralin ®

Escitalopram
Cipralex ®

Verkningsmekanism
SSRI-preparat blockerar serotininupptagspumpar i synapserna. Detta gör att serotoninhalten stiger i den somatodendritiska delan av neuronet men ej i axonet. Den ökade serotoninhalten i den somatodendritiska området elder till att somatodendritiska serotonin 1A-autoreceptorer nedregleras och som konsekvens därav ökar frisättningen av serotonin i axonterminalerna. Det slutliga steget är en desensibilisering av postsynaptiska serotoninreceptorer vilket kan förklara att biverkningarna minskar efter hand.

Biverkningar
Illamående är en vanlig biverkning av SSRI-preparat. Detta lindras om man intar medicinen tillsamans med måltid. Vanligen är denna biverkning övergående på ett par veckor om patienten fortsätter behandlingen. En ökad ångestnivå kan också uppstå initialt. Patienten bör göras medveten om att även denna biverkning är av övergående karaktär. Ångesten kan även lindras genom att kombinera SSRI med bensodiazepiner under de första behandlingsveckorna.

Mycket vanliga (drabbar fler än 1 av 10 användare):
Illamående

Vanliga (drabbar 1 till 10 användare av 100):
Täppt eller rinnande näsa (sinuit)
Minskad eller ökad aptit
Ångest, rastlöshet, ovanliga drömmar, svårighet att somna, sömnighet, yrsel, gäspning, darrningar, stickande känsla i huden
Diarré, förstoppning, kräkningar, muntorrhet
Ökad svettning
Smärta i muskler och leder (artralgi och myalgi)
Sexuella störningar (män kan uppleva problem med fördröjd utlösning eller erektionsproblem medan kvinnor kan uppleva minskad sexuell lust och svårighet att uppnå orgasm)
Utmattning, feber
Viktökning

Mekanism bakom biverkningarna
Serotoninprojektioner till hypothalamus reglerar hunger och aptit. Både ökad och minskad aptit förekommer som biverkning.
Projektioner till hjärnstammen reglerar sömn. Sömnstörning kan uppstå.
Chemoreceptorer i hjärnstammen via 5HT3-receptorer medierar illamående och kräkning.
Perifera 5HT3- och 5HT4-receptorer i tarmen reglerar gastrointestinal rörlighet vilket kan ge diarré som biverkan.
Projektioner till ryggmärgen kan kontrollera spinala reflexer som är en del av sexuell respons, orgasm och ejukalation.
5HT2A-receptorer ökar frisättningen av dopamin i limbiska systemet. Blockad leder till minskad lust.

Skillnaden mellan SSRI och SNRI är att SSRI enbart hämmar återupptaget av serotonin medan SNRI även hämmar återupptag av noradrenalin.