Neuroleptika

Neuroleptika används för att behandla kroniska psykoser. En grundläggande princip för behandling är att man startar med en låg dos för att sedan varsamt titrera upp läkemedlet för att nå lägsta effektiva dos.

Traditionella neurolepika delas in i högdosneuroleptika, vilka är mer sedrande och har cirkulatorisk påverkan, och lågdosneuroleptika, vilka är mindre sederande men istället har en del extrapyramidala biverkningar.

Extrapyramidala biverkningar innebär skakningar, muskelstelhet, rastlöshet/akatisi, oro samt ofrivilliga rörelser.

Vid akutbehandling för att sedera en aggressiv och farlig patient utnyttjar man den sederande effekten hos traditionella neuroleptika.

Levomepromazin (Högdosneuroleptika)
Nozinan ®

Haldol (Lågdosneuroleptika)
Haldol ®

Zuklopentixol (Lågdosneuroleptika)
Cisordinol ®

Flupentixol (Lågdosneuroleptika)
Fluanxol ®

Atypiska neuroleptikum
Nyare neuroleptika kallas ibland atypiska neuroleptika. De har i låga doser mildare biverkningar än de traditionella preparaten. Om man håller sig till dessa lägre doser uppstår mycket låg grad av sedering och dämpning och få extrapyramidala biverkningar. De biverkningar som man istället får vara uppmärksam på är viktuppgång och diabetesutveckling.

Clozapin
Leponex ®
Clozapine ®
I terapeutiska doser uppstår inga extrapyramidala biverkningar. Risk för granulocytopeni/agranulocytos (0,5-1 % av patienterna drabbas). Blodprovsmonitorering varje vecka vid nyinsättning.

Risperidon
Risperdal ®
Risperdal Consta ®

Olanzapin
Zyprexa ®
ZypAdhera ®

Quetiapin
Seroquel ®

Aripripazol
Abilify ®

Verkningsmekanism
Neuroleptika frisätter prolaktin via tuberoinfundibulära banan och kan därmed ge sexuell dysfunktion, gynekomasti och galaktorhe. neuroleptika påverkar även den nigrostriatala banan och kan ge extrapyramidala symptom.

Hypoaktivitet i mesokortikala banan ger negativa symptom. Hyperaktivitet i mesolimbiska banan ger positiva symptom.

Verkningsmekanism Atypiska neuroleptika
Blockering av Dopamin-D2-receptorer samt blockering av 5HT2A-receptorer. Det senare tror man bidrar till färre extrapyramidala biverkningar genom frisättning av dopamin i striatum.

Effekten är antipsykotisk. Patienten kan samla sig bättre, tankarna blir klarare, rösthallucinationer kan försvinna eller avta i styrka. Dessutom blir nattsömnen bättre vilket bidrar till tillfrisknande.

Biverkningarna orsakas av att Dopamin-D2-receptorer inte enbart blockeras i det mesolimbiska systemet, där det är önskvärt, utan även på följande platser:

  • Mesokortikala banor – Zombiekänsla
  • Nigrostriatala banor – Darrhänthet, gång som gammal gubbe
  • Tuberoinfundibulära banor – Prolaktinstegring och impotens

Vissa neuroleptika kan hos vissa patienter ge en påtaglig viktuppgång. Om man bedömer att patienten trots detta bör stå kvar på medicinen finns olika vägar för att minska viktuppgången som annars kan bli ett stort problem. Viktuppgången orsakas av ett ökat sötsug

  • patienten kan begränsa sitt kaloriintag och/eller öka sin fysiska aktivitet.
  • Läkemedlet Topimax® i låg dos (100 mg/dag). Antiepileptikum med matleda som biverkan även i låga doser.
  • Läkemedlet Abilify®.