Litium

Biverkningar
På kort sikt kan litium ge biverkningar i form av:

 • acne
 • psoriasis
 • darrhänthet
 • diarré
 • illamående
 • törstkänsla

På lång sikt kan andra biverkningar uppstå.

 • Struma
 • Hypothyreos
 • Njurpåverkan med nedsatt tubulär funktion
 • Hyperplasi av paratyhroideakörtlar

Utredning inför långtidsbehandling med litium

 • EKG
 • EEG
 • Blodprover
  • Elektrolytstatus inklusive kalcium och kreatinin
  • Blodstatus
  • Thyroideastatus
 • Test av tubulär funktion
 • Inohexolclearence för mätning av glomerulär filtration

Interaktioner
Följande läkemedel kan kräva dosanpassning då de kan påverka i vilken grad litium utsöndras via njurarna:

 • NSAID-preparat
 • ACE-hämmare
 • Tiaziddiuretika

Att kombinera litium med neuroleptika i höga doser kan ge neurotoxiskt syndrom med konfusion.