ECT

Elektrokonvulsiv terapi

Indikationer
ECT har dokumenterat god effekt på affektiva psykoser. Inslag av konfusion och katatoni är särskilt gynsamma att behandla.

Verkningsmekanism
ECT orsakar konvulsiv cerebral aktivitet där hypothalamiska och limbiska strukturer är projektionsområden. Detta ger minskad frisättning av noradrenalin samtidigt som noradrenalinreceptorernas känslighet ökar. Dessutom ökar känsligheten hos 5-HT-receptorer och dopaminreceptorer.

Biverkningar
Det är inte ovanligt att patienten drabbas av konfusion och minnesstörning. Båda dessa biverkningar är övergående.

Fördelar
Ammande kvinnor med depression kan genomgå behandlingen. Snabbt insättande effekt.

Nackdelar

Utredning inför behandling
Somatiskt status, EKG samt blodprov avseende Hb, Kreatinin, Elektrolyter

Prognos
Akut insjuknande och snabbt behandlingssvar gör prognosen mer gynnsam. Finns tecken till att en affektiv sjukdom föreligger (t ex heriditet) ökar det risken för återfall. Insjuknande i samband med krisreaktion talar för att insjuknandet kan vara en engångshändelse.