Depression

Diagnoskriterier

ICD-10
Diagnoskriterier för depressiv episod enligt ICD-10

 • Den depressiva episoden ska vara minst två veckor
 • Det har inte någon gång under individens liv funnits några hypomana eller maniska symtom tydliga nog för att uppfylla kriterierna för hypoman eller manisk episod
 • De vanligaste exklusionskriterierna är att episoden förklaras av bruk av psykoaktiva substanser eller av något organiskt psykiskt syndrom

Somatiska syndrom (ICD-10)

 • Tydlig brist på intresse eller glädje för aktiviteter som normalt uppfattas som lustfyllda
 • Brist på emotionella reaktioner vid händelser eller aktiviteter som normalt ger upphov till emotionell respons
 • Vaknar tidigare på morgonen än vanligt, minst 2 timmar
 • Depressiviteten är värre på morgonen
 • Objektiva bevis på uttalad motorisk långsamhet eller agitation (uppmärksammat eller rapporterat av andra människor)
 • Uttalad aptitförlust
 • Viktförlust (har förlorat 5% eller mer av kroppsvikten under den sista månaden)
 • Uttalad förlust av libido, det vill säga sexuell längtan

DSM-IV
Diagnoskriterier för egentlig depression enligt DSM-IV
Minst ett av symtomen (1) eller (2) måste finnas:

 1. Nedstämdhet under större delen av dagen så gott som dagligen
 1. Klart minskat intresse för eller minskad glädje av alla eller nästan alla aktiviteter
 1. Betydande viktnedgång, viktuppgång eller minskad alternativt ökad aptit
 1. Sömnstörning
 1. Psykomotorisk hämning eller agitation
 1. Svaghetskänsla eller brist på energi
 1. Känslor av värdelöshet eller överdrivna eller obefogade skuldkänslor
 1. Minskad tanke- eller koncentrationsförmåga eller obeslutsamhet
 1. Återkommande tankar på döden, självmordstankar, planer på självmord eller fullbordat självmordsförsök

Symtomen
B. orsakar lidande eller en försämrad funktion
C. beror inte på missbruk, medicinering eller av somatisk sjukdom eller skada
D. förklaras inte bättre av en sorgreaktion
Kriterier för melankolisk form av egentlig depression enligt DSM-IV

 • Förmåga att känna lust eller glädje har i stort sett försvunnit
 • Reagerar inte på vanligtvis positiva stimuli, inte ens tillfälligt

Minst tre av följande:

 • Nedstämdheten har distinkt kvalitet (upplevs annorlunda än vid sorg)
 • Nedstämdheten värst på morgonen
 • Tidigt uppvaknande
 • Stark psykomotorisk hämning eller agitation
 • Betydande aptitlöshet eller viktminskning
 • Överdrivna eller obefogade skuldkänslor

ICD-10 (International Classification of Diseases) är den av WHO och Socialstyrelsens accepterade klassifikationen och det finns även en särskild primärvårdsversion. ICD-10 var ursprungligen ett dödsorsaksregister men kom senare att utvidgas till att omfatta även förteckning över sjukdomar.

Vissa depressiva symtom anses som speciellt kliniskt signifikanta och kallas här “somatiska”. Termer som biologiska, vitala, melankoliska eller endogena används för detta syndrom i andra klassifikationssystem.

För att uppfylla ett somatiskt syndrom ska fyra av följande finnas:

DSM-IV (Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders) har utvecklats för enbart psykiatriska tillstånd. Arbetet med DSM har initierats av APA (American Psychiatric Association) i syfte att skapa ett heltäckande system för psykiatrisk diagnostik. DSM-IV används idag parallellt med ICD-10 i klinisk verksamhet, forskning och undervisning.

Minst fem av följande symtom måste finnas under minst två veckor.

A. uppfyller inte kriterierna för blandepisod mani/depression

Något av följande symtom uppträder under den aktuella depressionsepisoden:

De antidepressiva läkemedel som finns är:

MAO-hämmare
Hämmar MAO-nedbrytning av serotinin och adrenalin
Selektiv hämning av återupptag av serotinin ur synapsklyftan
Generell återupptagshämning av serotinin och noradrenalin

SSRI

SNRI

Tricykliska antidepressiva

Typer av depression

Agiterad depression