MS

Diagnos

  • Likvorundersökning – intratekal IgG-syntes med oligoklonala band i likvor, förhöjt IgG-index, möjligen lätt mononukleär pleocytos
  • MR hjärna – multipla högsignalerande förändringar på T2-viktade bilder. Förändringarna är lokaliserade till hjärnstammen och periventrikulärt.
  • VEP-undersökning (Visual Evoked Potentials) – förlängd svarslatens från att man stimulerat ögat till dess att ett svar kan registreras i synbarken. Detta tyder på demyelinisering av n. opticus.
  • Borreliaserologi i blod och likvor ska kontrolleras för att utesluta neuroborrelia.

Behandling

Betainterferon
Vanliga biverkningar är muskelvärk, subfebrilitet, huvudvärk och sticksmärtor. Dessa brukar försvinna efter ca 2 månader.

Copaxone

Dessa preparat minskar antalet skov med 30 % och MR-förändringar med 50 %.

Tysabri ®
En monoklonal antikropp mot alfaintegrinen VLA-4 på aktiverade T-celler. Den blockerar inträdet av aktiverade T-celler över blod-hjärnbarriären. Detta leder till ca 70 % skovreduktion.

Under en graviditet ska patienten vara medicinfri. Betainterferoner och Copaxane kan användas tills att graviditet bekräftats. Tysabri ska dock sättas ut redan då graviditet planeras. Under graviditeten minskar skovfrekvensen men ökar postpartum.

Trängninginkontinens behandlas med antikolinergika t ex Detrusitol ®

Trötthet som drabbar 70-90 % av MS-patienter kan behandlas med Modiodal.

Prognos

  • 1/3 får enstaka skov
  • 1/3 blir måttligt handikappade
  • 1/3 blir svår handikappade

Heriditet
Om ett syskon drabbas av MS löper övriga syskon ca 2 % risk att drabbas av MS.

Patologisk mekanism
Vid MS sker primärt en demyelinisering av axon i det centrala nervsystemet. Senare uppkommer axonförlust och glios. perifera nerver drabbas inte vid MS.

Epidemiologi
MS-prevalensen är lägre i länder närmare ekvatorn än i Sverige. Flyttar man från ett högriskområde till ett lågriskområde innan man är 15 år minskar man risken att drabbas av MS. Flyttar man istället från ett lågriskområde till ett högriskområde ökar risken men inte lika markant.