MMT

Mini Mental Test

Länk till pdf för utskrift av MMT.

Detta test går snabbt att genomföra och kan användas som screening för att fånga upp patienter med nedsättning av kognitiva funktioner. Neurokognitiv Statusundersökning (NKSU) är ett lite mer omfattande test av kognitiva funktioner.

Kvalitativt test som visar individens förmåga till orientering, uppmärksamhet, räknefrmåga, minne, språk, läsande, skrivning och kopiering.

I MMT ingår flera tester genom vilka man kan utvärdera hur väl patienten kan ta in information och omsätta detta i handling. Normalt går denna process till på följande sätt:

De primära sinnesintrycken registreras i respektive primära sensorkortexområden. Därester tolkas intrycken modalitetsvis och integreras i hjärnans bakre multimodala associationskortex där en förståelse av den inkommande informationen äger rum. Via snabba projektionsbanor (pyramidalceller innehålande glutamat) kommuniceras den integrerade  informationen (tanken) till hjärnans pannlobdär tanken analyseras och värderas vidare (omdöme, är tanken adekvat och nyttig för individen?). I pannloben integreras även information från limbiska delar av hjärnan som också påverkar den kommande handlingen, t ex om individen är hungrig, törstig eller känner av en hotande fara. Den samlade planen når sedan premotorkortex där en mer exakt plan för handlingen utmejslas och anpassas till information från basala ganglier, thalamus och lillhjärna rörande kroppens ställning, position och rörelse. Slutligen aktiveras motorkortex och en adekvat motorisk handling kan ske.

Dyspraxitest
Testet där patienten uppmanas att ta ett papper i höger hand, vika det på mitten och lägga det i knät är ett dyspraxitest. För att klara detta test krävs intakta kognitiva funktioner. Primär sensorisk information överförs till bakre multimodala associationscortex, parietalloben, där olika modaliteter analyseras till en helhet. Därifrån överförs informationen till främre multimodala associationscortex (frontalloben) där analysen värderas och planeras innan den överförs till premotorcortex för en finmodulering av den motoriska aktiviteteninnan motorcortex slutligen aktiveras och handlingen utförs. Den huvudsakliga transmittorn för denna kortiko-kortikala kommunikation är glutamat.

Uppgiften att kopiera två femhörningar
Misslyckas patienten med detta test kan man misstänka en visuospatial skada. En sådan omfattar ofta parieto-occipitala delar av hjärnan.