Förvirring

Viktiga somatiska orsaker till förvirring

Levercirrhos
Ammoniak som normalt  ska brytas ned i levern når hjärnan via kollateralkärl som utvecklats på grund av högt tryck i leverns kärl. Amoniak är toxiskt för nervceller och ger upphov till skador och förvirring om det når hjärnan.

Laktoulos sänker pH i tarmen vilket gör att mer ammoniak utsöndras i tarmen.

UVI

Infektion

Förstoppning

Läkemedel som kan ge upphov till förvirring

Tricykliska antidepressiva med antikolinerg effekt, särskilt clomipramin (Anafranil ®). Dessa medför stor risk för antikolinerga biverkningar.