Äldre och läkemedel

Fysiologiska åldersförändringar och deras kliniska betydelse för läkemedelseffekt

Läkemedelsasorptionen
I magsäcken höjs pH. Ytan i tunntarmen minskar.
Den kliniska betydelsen av detta är liten eller obetydlig.

Läkemedelsdistribution
Minskat kroppsvatten. Ökad fettvävnad. Sänkt serumalbumin.
Detta ger högre koncentration av vattenlösliga läkemedel och därmed ökad distidutionsvolym. Dessutom ofta förlängd eliminationstid för fettlösliga läkemedel.

Levermetabolism
Minskad vikt av leverna och minskat blodflöde genom levern.
Detta ger ofta nedsatt förstapassagemetabolism. Långsammare metabolism av vissa läkemedel.

Utsöndring via njurar
Minskat njurblodflöde och minskad glomerulär filtration.
Detta ger minskad utsöndring av läkemedel och metaboliter.

Exempel på läkemedelseffekter där äldre är mer känsliga

Tricykliska antidepressiva preparat med antikolinerg effekt vilket kan leda till förvirring men även icke önskvärda effekter på urinvägarna framför allt hos äldre. De antikolinerga effekterna medför en antagonistisk verkan på muskarinreceptornivå vilket medför en försämrad urintömning. Hos äldre män kan denna effekt tillsammans med en redan tidigare påverkad urintömningsförmåga genom prostatahyperplasi leda till urinretention. Likaså kan kvinnor med tendens till cystocele ha en lite försvårad urintömning och härigenom kan eventuell urinretention uppkomma vid antikolinerga effekter.