Hjärnan

Frontallober
Här finns funktioner som gör att vi kan upprätthålla fokus, koncentration, att vi kan planera och strukturera på ett adekvat sätt. Här finns även funktioner som rör vår insikt och vårt omdöme.

Parietallober
Sensorik, analys Associativa

Occipitallob
Syn

Temporallob
Inlärning, minne

Limbiska loben
Emotionella funktioner

Brocas area
Språkfunktion

De explicita minnesfunktionerna återfinns i temporalloben, hippocampus.

Minneslagring
Nervcellsimpulserna för en upplevelse eller händelse når temporalloben och hippocampus där framför allt glutamanergaceller aktiveras i en så kallad långtidspotentiering (LTP) som aktiverar neuronenoch bidrar till ökad synaptisk aktivitet och proteinsyntes. Impulserna överförs till neocorticala områden där minnesbilderna lagras, sannolikt även här via LTP.

Ångest
Amygdala är av central betydelse för upplevandet av ångest och rädsla. Amygdala mottar afferenter från sinnesorganen samt från prefrontalcortex och det limbiska systemet. Efferenter går till hypothalamus (aktivering av sympaticus och ACTH-utsöndring), VTA (I. ceruleus, raphe, aktivering av dopamin, noradrenalin och serotonin), hjärnstammen (n. Vagus aktivering av parasympatikus, trigeminusaktivering av ansiktsmuskulaturen), motorcortex, limbiska systemet och prefrontala cortex.

Panik
Amygdala tros vara involverad både i omedvetet som medvetet känsloupplevande. Amygdala har reciprok kommunikation med samtliga somatosensoriska modaliteter, thalamus, limbiska systemet (N. accumbens, hippocampus och cingulate), prefrontala cortex, hypathalamus och hjärnstammen.