Ledarstilar

En ledare bör ha integritet och stå utanför sina medarbetare för att kunna agera med helheten i fokus.

Olika ledarroller:

Visionär

Skapar visioner, mål och strategier

Teambyggare

Skapar effektiva organisationer

Pedagog

Skapar en lärande miljö

Förebild

Visar vägen vad gäller förhållningssätt

För att ledarskapet ska bli effektivt måste ledarskapets former situationsanpassas med hänsyn till hur mogen organisationen (gruppen) är. Man kan se en grupps utveckling i 3 faser, tillhörafasen, rollsökningsfasen och samhörighetsfasen.

Ledarskapsformer (behov):

Tillhörafasen – direktstyrning dvs tydliga mål, beslut, ramar, program

Rollsökningsfasen – handledning dvs stöd, dialog, samförstånd

Samhörighetsfasen – målstyrning dvs delegering, frihet att nå målet

Bibehålls ledarstilen i fasen stannar gruppen kvar utan att gå vidare.

Olika ledarstilar dels utifrån hur ledaren synes vilja påverka och styra, dels hur ledaren synes vilja vara nära och tillsammans med andra!

Modellens ledarstilar:

Relator – vill skapa ett gott klimat genom att lyssna på och ta med medarbetare i beslutsprocessen. Synes vilja vara nära och tillsammans med andra utan att vilja styra

Motivator – vill förnya genom att motivera egna idéer. Synes vilja vara nära och tillsammans med andra och då vilja ta ledningen

Processor – vill skapa ordning och organisera. Synes varken vilja styra andra eller vara nära och tillsammans med andra

Producer – vill nå resultat genom hårt arbete. Synes vilja styra och påverka andra utan att vara nära och tillsammans med andra

Ingen av ledarstilarna är överlägsen de övriga men en god ledare anses ha hög flexibilitet, dvs kunna modifiera sin ledarstil efter de aktuella behoven.