Hyponatremi

Hyponatremin kan uppstå till följd av långvarig glukosstegring. Natrium sjunker då för att upprätthålla normal osmolalitet. Hyponatremi är annars ett ganska vanligt och potentiellt allvarligt internmedicinskt tillstånd som ofta uppkommer av t.ex. läkemedel.

Hur påverkas reninsystemet av extra intag av salt?

Vilka läkemedel är det som främst framkallar hyponatremi och vilka symtom brukar hyponatremi kunna framkalla?
Hyponatremi uppkommer ofta av kaliumsparande läkemedel men accentueras sannolikt av olika reninsystemshämmande läkemedel också. Hyponatremi kan uppkomma av ökad natriures, men också via en ökning av ADH vid olika sjukdomar (småcellig lungcancer mfl) eller mediciner (tex antidepressiva), så kallad ”syndrome of inappropriate ADH secretion” (SIADH). Svår hyponatremi påverkar nervfunktionen så kraftigt att en demensliknande bild kan uppkomma.
Vad skall man särskilt tänka på vid korrektion av hyponatremi, för att undvika svåra skador vid behandlingen?
Svar: Alltför snabb korrektion av hyponatremi kan ge upphov till irreversibla hjärnskador (central myelinolys), särskilt om hyponatremin stått länge.