Calcium

Värdet för totalt P-Calcium är beroende av P-Albuminkoncentrationen då ca 40 40 % av plasmaclacium är bundet till albumin. Hypoalbuminemi kan maskera en hypercalcemi. Korrigering kan göras med en enkel formel till P-Calcium (Albuminkorrigerat) men metoden är mindre säker varför direkt bestämning av fritt calcium (Calciumjonaktivitet) i plasma rekommenderas. Bestämning av totalt P-Calcium används dock fortfarande ofta som rutin eftersom analysen görs med multianalysator i samma prov som andra elektrolyter.

Möjliga orsaker till förhöjt Calcium

  • Primär hyperparathyreoidism
  • Malignitet
  • Låg plasmavolym kan ge intorkningsvärde
  • Tiaziddiuretika (påverkar njuren att återresorbera mer calcium
  • Immobilisering