Sekretess

Vilka regler gäller om en patient vill läsa sin journal?

Patienten har rätt att få läsa sin journal eller att få en kopia av den utan att detta ska medföra några kostnader (annat än kostnaden för kopiering) för patienten. Journalens skall göras tillgänglig skyndsamt och patienten har rätt att läsa den utan läkares närvaro.

Det finns två situationer då patienten kan nekas att få läsa sin journal. Om utlämnandet av uppgifter om patientens hälsotillstånd allvarligt skulle motverka vården av patienten ska uppgiften undanhållas honom eller henne. Det gäller även om det det finnns uppgifter i journalen lämnade av en annan person, exempelvis att någon anmält uppgifter om patientens förhållanden, kan denna person behöva skyddas.

Vad innebär inre sekretess?

Uppgifter om en patient får inte spridas till andra är de som deltar i vården av denne.