Incidenthantering

Den 1 januari 2011 införs en ny patientsäkerhetslag. Syftet är att göra vården säkrare och att det ska bli enklare för patienter att anmäla felbehandling.

Den nya patientsäkerhetslagen innebär bland annat följande:

 • Vårdgivare får ett tydligt ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador. Vårdgivarna får också en skyldighet att utreda händelser som lett till eller hade kunnat leda till vårdskada.
 • Ansvaret för att pröva klagomål från patienter flyttas från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) till Socialstyrelsen. Disciplinpåföljderna varning och erinran ersätts bland annat av en utökad möjlighet att rikta kritik och vidta åtgärder mot såväl vårdgivare som hälso- och sjukvårdspersonal.
 • Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som bedöms utgöra en fara för patientsäkerheten ska av vårdgivaren rapporteras till Socialstyrelsen.
 • Möjligheterna att föreskriva prövotid och återkalla legitimation utvidgas. Vid beslut om treårig prövotid ska det fastställas en prövotidsplan för den legitimerade.
 • Patienter och närstående ska på olika sätt uppmuntras till att involvera sig i patientsäkerhetsarbetet.
 • Om apotekspersonal har skäl att anta att en läkares eller tandläkares förskrivning av exempelvis narkotiska läkemedel står i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet ska detta anmälas till Socialstyrelsen.

Lex Maria

Så här handläggs ett Lex Maria-ärende.

På avdelningen diskuteras handläggningen av ärendet med verksamhetschefen och denne går vidare till chefsläkaren för bedömning om ärendet ska anmälas enligt Lex Maria. I analysen av ärendet ingår granskning av journaler och övervakningskurvor. De inblandade ska skriva en redogörelse för att komma ihåg vad som gjorts. Patienten ska informeras om att ärendet är under utredning och att en anmälan enligt Lex Maria kan komma att ske. Patienten ska även informeras om patientskadeförsäkringen och få stöd i upprättandet av en eventuell anmälan. Viktigt att patienten inte överges utan får en kontaktperson på kliniken.

Chefsläkaren anmäler enligt Lex Maria till socialstyrelsen som sedan genomför en utredning. Om socialstyrelsen kommer fram till att det förekommit brister i vården av patienten kan de påtala detta och komma med råd och anvisningar angående verksamheten eller en enskild yrkesutövares hantering av en viss situation. Om de anser att det finns skäl för diciplinpåföljd eller någon annan åtgärd som rör en enskild yrkesutövare har man skyldighet att anmäla detta till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

När HSAN får in en anmälan skickar man som regel över anmälan till den som blivit anmäld för att denne ska få ge sin syn på saken. Man begär också att få in en kopia av patientjournalen. Medicinska experter granskar ärendet innan beslut i ärendet fattas. Myndighetens beslut kan överklagas till länsrätten.

Patientskadelagen

Denna lag säger att vårdgivare är skyldiga att teckna försäkring som ger rätt till ersättning för den som drabbas av skada i samband med hälso- och sjukvård. Landstingen och endel enskilda vårdgivare har tecknat avtal med Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF). Efter prövning kan ersättning för bland annat inkomstförlust, merkostnader, sveda och värk, lyte och men lämnas. En speciell organisation, Personskadereglering AB, sköter, på uppdrag av LÖF, utredning och skadereglering beträffande anmälningar inom den offentliga hälso- och sjukvården.  

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN)

HSAN är en fristående myndighet vilken man kan vända sig till om man antingen tycker att någon inom hälso- och sjukvården gjort ett uppenbart fel eller om man uppfattar att det finns mer övergripande organisatoriska brister som orsakar risker för patienter.

Nämndens ordförande är alltid en jurist med domarkompetens. Utöver ordföranden finns ytterligare åtta ledamöter som utses av regeringen. Vid myndigheten arbetar även ett antal handläggare som alla är jurister och ett antal medicinska experter..

De som kan göra en anmälan till HSAN är:

 • Den som är, eller har varit, patient.
 • Föräldrar till barn som är, eller har varit, patient.
 • Närstående (om patienten själv inte är i stånd att göra det).
 • Socialstyrelsen, JK och JO
 • Anmälan ska vara skriftlig och undertecknad av den som upprättat anmälan. Det ska tydligt framgå när och var felbehandlingen ägde rum, vem anmälaren anser begått felet och vem som, enligt anmälaren, begått felet. behöver man hjälp med att upprätta anmälan kan man kontakta Landstingets Patientnämnd (se nedan).

  Socialstyrelsen

  Patientförsäkringen

  Via patientförsäkringen kan en patient få ekonomisk ersättning men det bedöms inte om någon kan ställas till svars för det inträffade.

  Patientnämnden

  Patientnämnden kan hjälpa en patient som vill upprätta en anmälan till HSAN eller Patientförsäkringen.