Etiska principer

Man brukar urskilja fyra grundläggande etiska principer (autonomi, nytta, icke-skada, rättvisa) som man bör ta hänsyn till. Ett sätt att analysera etiska konflikter är att se hur situationen ter sig för olika aktörer (patient, anhörig, läkare, sköterska, tolk, etc).

Kända vinster, möjliga vinster, möjliga risker/kostnader och kända risker/kostnader.

Tre grundläggande rättvise- och prioriteringsprinciper, som hälso- och sjukvården bör följa: Människovärdesprincipen Behovs- och solidaritetsprincipen Kostnadseffektivitetsprincipen

Jämlik vård – att alla människor oavsett ålder, ras etnicitet etc, utifrån människo-värdesprincipen, har samma möjlighet att få tillgänglig vård av samma kvalitet, och att detta sker på lika villkor, dvs enligt behovs- och solidaritetsprincipen, dvs vård ges till den som bäst behöver den.