Pneumo- och hemothorax

Pneumothorax och hemothorax betyder ansamling av luft respektive blod i pleurahålan..

Symptom

  • Akut påkommande smärta
  • Andfåddhet (kan vara övergående)

Diagnos

Status

  • Hypersonor perkussionston
  • Nedsatt andningsljud

Vid påtaglig allmänpåverkan, utspända halsvener, takykardi och blodtrycksfall kan det vara fråga om övertryckspneumothorax. Detta är ett livshotande tillstånd och bör misstänkas en gång för mycket hellre än en gång för lite.

Lungröntgen

Epidemiologi

Spontanpneumothorax är vanligare i yngre åldrar och hos män. Ofta har patienten en lång och smal kroppskonstitution.

Personer med obstruktiv lungsjukdom löper större risk att drabbas av spontanpneumothorax. Tillståndet kan misstolkas som akut astma eller exacerbation av KOL.

Patofysiologi

Pneumothorax kan uppstå hos till synes friska personer, vanligen män utan några tidigare lungsjukdomar (spontan pneumothorax). Ibland är orsaken ett skadat revben eller emfysem (sekundär pneumothorax). Vid penetrerande våld kan traumatisk pneumothorax uppstå.

Om pleuran skadas så att inandad luft kan penetrera till lungsäcken så kollapsar lungan. Andningen och lungans utspänning är beroende av att undertrycket i lungsäcken upprätthålls. Läs mer om detta i Respiration

Vid övertryckspneumothorax gör en ventilmekanism att trycket stiger kraftigt i pleurahålan. Detta kan orsaka att hålvenerna tillkläms, återflödet till hjärtat minskar och hypoxi och svår chock kan bli resultatet.

Hemothorax kan uppstå till följd av både penetrerande och trubbigt våld. Lungvävnaden blöder sällan mycket till skillnad från hjärta och stora kärl. Blödningar från interkostalartärer eller arteria thoracica interna kan bli långdragna.

Behandling

I lindriga fall med endast mindre luftansamlingar kan man ofta avvakta några dagar (expektans). Om luftansamlingen inte ger med sig eller om det är fråga om en större pneumothorax bör man aspirera (suga ut) luften med exempelvis en thorakocentesnål. Efterkontroll med lungröntgen dygnet efter. Dränage bör anläggas om pneumothoraxen är stor (<20 % av lungytan kvar vid lungröntgen)

Vid spontan pneumothorax är det stor risk att patienten återinsjuknar.

Vid sekundär pneumothorax ska den bakomliggande orsaken behandlas. Annars är risken stor att även dessa patienter drabbas av pneumothorax igen.

Vid hemothorax bör man tömma pleurahålan (thorakotomi) om patienten inte blir hemodynamiskt stabil.

Övertryckspneumothorax behandlas genom att man sticker in en grov venkanyl straxt under nyckelbenets mitt och mellan andra och tredje revbenet. Detta ger snabb avlastning. Kvarvarande pneumothorax behandlas med pleuradränage.

Komplikationer

Om läckan tätas men lungan inte expanderas (spontant eller genom medicinsk eller kirurgisk intervention) inom ett par-tre veckor kan ärrbildning göra att lungan aldrig kommer kunna expanderas fullt. Då ansamlas vätska i pleurahålan. Tillståndet kallas hydropneumothorax. En sammanfallen lunga är infektionskänslig.