Lungtumörer

Lungcancer är en vanlig diagnos med fler än 3000 nya fall per år i Sverige, men att det positiva är att antalet män minskar medan det tyvärr blir allt fler kvinnor som diagnostiseras med lungcancer. Prognosen är dålig med en femårsöverlevnad på cirka 10 % för män. Ju tidigare man kan diagnostisera sjukdomen, desto bättre är prognosen, särskilt om man kan operera bort tumören och den inte visar tecken till spridning.

Ackumulerad cigarettkonsumtion anges ofta i paketår. Detta beräknas genom att uppskatta patientens genomsnittliga antal cigaretter/dag. Antalet delas med 20 (I ett cigarettpaket finns 20 cigaretter) och den siffra man då får gångrar man med antalet år patienten rökt.
Exempel: Patienten har rökt i snitt 15 cigaretter/dag under 40 års tid.
15 / 20 = 0,75
0,75 x 40 = 30
Patienten har en ackumulerad cigarettkonsumtion på 30 paketår.

Sammanfattning

Symptom

Carcinoidtumörer i lungan är den vanligaste orsaken till Cushing´s syndrom beroende på ektopisk ACTH produktion
Vilka symptom eller fynd i status ska du särskilt söka efter om du misstänker carcinoid med ektopisk ACTH produktion? På vilket sätt kompliceras diagnostiken med avseende på ektopisk ACTH produktion hos patienter med diabetes och hypertoni?
Svar: Obesitas, ansiktssvullnad, glukosintollerans, svaghet i perifer skelett-muskulatur, hypertension mm.

Diagnos

Bronkoskopi med provtagning transbronkiellt, i första hand med nål för aspiration. Ger möjlighet både till cytologi och histopatologi från förändringen.Risker är blödning och möjligen pneumothorax. Som alternativ kan man överväga transthorakal punktion med röntgen-genomlysning eller datortomografistyrt. Risker är blödning och pneumothorax.

Sputumcytologi om patienten har sputa. Enkel undersökning men ger inte diagnos i så hög frekvens.

Behandling

Smärtlindring i palliativt skede
Farmakologisk behandling som paracetamol, morfin, NSAID och eventuellt perorala steroider. Strålbehandling mot skelettmetastaser är ofta smärtlindrande. Cytostatikabehandling kan också i vissa fall ge smärtpalliation.

Om en del av lungan opereras bort kommer övriga lunglober utvidgas och fylla ut tomrummet i lungsäcken. Diafragma på denna sida kommer dras uppåt på denna sida av bröstkorgen vilket kan ses på röntgen.

Om en patient några år efter en lungcanceroperation återkommer med nytillkomna symptom med huvudvärk, dåsighet, irritabilitet, förstoppning, matleda och visst illamående bör man misstänka tumörrecidiv, i första hand hjärnmetastas. Man bör även kontrollera elektrolyter i blodet då skivepitelcancer kan ge elektrolytrubbningar.

Hur förklaras hyperkalcemi vid lungcancer och hur behandlar man detta?
Hyperkalcemin kan bero på antingen osteolytiska skelettmetastaser eller endokrin aktivitet i skivepitelcancer. Det senare förklaras av endokrin insöndring av parathyreoideahormonrelaterad peptid med osteoklastaktivering och ökad renal tubulär kalciumresorption som följd. Dessutom ses inhiberad natrium resorption med polyuri och dehydrering. Lämplig behandling är vätska i form av NaCl-infusion och bisfosfonatbehandling i engångsdos.

Epidemiologi

asd

Patofysiologi

Spridningsvägar via lymfan
Lymfan från lungorna dräneras via lymfkörtlar i lungparenkymet till hiluslymfkörtlar, sedan till mediastinala lymfkörtlar och därefter vidare till trunchus jugularis som på vänster sida mynnar i ductus thoracicus och på höger sida i ductus lymfaticus dx eller självständigt tömmer sig i angulus venosus dx. Till de djupa lymfkörtlarna på halsens nedre del dräneras lymfa från huvudet men de kommunicerar även med lymfkärl från bröstkorgsväggens kraniala del.
Metastaser från lungcancer uppträder därför framförallt i hiluslymfkörtlar, mediastinala lymfkörtlar och ibland i lymfkörtlar supraclavikulärt men mycket sällan i körtlar längre upp på halsen. Andra spridningsvägar för tumör är via blodet och växt per continutatem.

Histologi

Behandling

asd