ARDS

Acute respiratory distress syndrome (ARDS) kan uppstå till följd av en direkt lungskada eller indirekt till följd av en systemisk process som i sin tur skadar lungan.

Mortaliteten vid ARDS var tidigare 100 % men är nu 30-40 %. Vid sepsisorsakad ARDS är mortaliteten avsevärt högre.

Symptom

 • Dyspné
 • Takypné

Diagnos

 • Akut debuterad dyspné
 • Sänkt arteriellt syrgastryck
 • Lungröntgen
  • Diffust utspridda infiltrat
  • Pleuravätska
  • Atelektasbildningar
 • Inga tecken till vänstersidig hjärtsvikt

Patofysiologi

Vid ARDS skadas antingen endotelcellerna i lungornas kapillärer, epitelcellerna i alveolerna eller båda. Konsekvensen av detta blir ökad membranpermeabilitet med alveolärt ödem, minskad diffusionskapacitet, surfaktantbrist (till följd av skadade typ II-celler).

Situationer som är vanliga orsaker till ARDS:

 • Aspiration av syra (från magsäcken)
 • Lunginflammation
 • Sepsis (lipopolysackarider från bakterier)
 • Svårt trauma med chock

Det som initierar lungskadan anses vara en obalans mellan pro- och antiinflammatoriska cytokiner. Neutrofiler tros ha en viktig roll i patogenesen. Redan 30 minuter efter exponering för initierande skada ses hos makrofager i lungan ökad syntes av IL-8, som drar till sig och aktiverar neutrofiler. Tidigt i sjukdomsförloppet har man kunnat påvisa ökat antal neutrofiler i kärl, alveoler och interstitium. Neutrofiler frisätter många ämnen som orsakar vävnadsskada (oxidanter, proteaser, platelet aktivating factor (PAF), leukotriener).

Histologi

Den exudativa fasen (0-7 dagar)

 • Tromotiserade kapillärer
 • Nekrotiserat alveolepitel
 • Lungödem
 • Blödningar
 • Neutrofilansamling
 • Vidgade respiratoriska bronkioler
 • Sammanfallna alveoler (till följd av surfaktantbrist)
 • Hyalinmembran, ffa i respiratoriska bronkioler

Hyalinmembran, som är det mest karakteristiska fyndet vid ARDS, består av proteinrik ödemvätska och rester av nekrotiserade epitelceller.

Den proliferativa fasen (1-3 veckor)

 • Alveolmakrofagerna fagocyterar hyalinmembranen
 • Proliferation av typ II-pneumocyter som differentierar till typ I-celler (reparationsprocess)

Hos patienter som överlever en akuta perioden återfår de flesta sin lungfunktion efter 6-12 månader. En mindre andel av patienterna drabbas av fibrotisering av alveoler samt interstitium (den fibrotiska fasen).

Behandling

Respiratorbehandling med övertrycksandning för att motverka atelektaser.