Brytpunkt

Under vårdarbetet syftar en fortlöpande öppen dialog, där man definierar gemensamma mål, till att tydliggöra var patienten befinner sig och när en gräns passeras – brytpunkten. Vid cancervård är trappstegen ofta tydliga. Primär lokaliserad tumör med god potential för behandlingsframgång – spridd sjukdom där den onkologiska behandlingen sviktar – allmänpåverkad patient där tumörsjukdomen tydligt påverkar vitala funktioner.

Det är ibland omöjligt att avgöra när en patient uppnått sin sista brytpunkt, och inte längre kan förbättras utan helt säkert är döende. Ansvaret för prognosbedömning och information ligger ytterst på den ansvariga läkaren.

Palliativ vård kan erbjudas varhelst patienten väljer att vårdas, i hemmet, på ett sjukhem, på ett sjukhus eller på en palliativ enhet/hospice. Den palliativa vården kan vid behov inrymma flera olika yrkesgrupper för att uppnå bästa vård. Det är oftast sjuksköterska och läkare men även tillgång till kurator, sjukgymnast m.fl. och teamarbete mellan de olika yrkesgrupperna är en förutsättning för god palliativ vård.

Informationen till patient och närstående bör ges i form av ett så kallat brytpunktssamtal, och skall ha samma innehåll till alla parter och kan gärna meddelas dem gemensamt. I journalen bör noteras vem som informerats och vad informationen innehållit.

Exempel ur journal: ”Patienten informerad om att den planerade operationen inte skall göras eftersom röntgen visat metastaser i bägge lungor. Hon förstod att detta innebär att botande behandling inte längre finns att tillgå. Vill nu helst komma hem till bostaden. Maken närvarande vid samtalet.”

I omvårdnadsjournalen bör noteras att patienten informerats att målet för omvårdnaden nu är att lindra. Patientens reaktioner bör noteras och en plan för stöd läggas upp. I de flesta fall bör det noteras om kuratorn informerats och vilket stöd hon avser att erbjuda.