Smärta

Smärttyper

Nociceptiv smärta orsakas av en stimulering av mociceptoreri afferenta nervändslut.

Neurogen smärta beror på en skada eller dysfunktion någonstans i nervsystemet.

Idiopatisk smärta som betecknar en smärta som vi inte kan ange någon orsak till.

Somatoformt smärtsyndrom (tidigare benämnd psykogen smärta) som är smärta till följd av en psykiatrisk sjukdom.

Smärtstillande läkemedel

Paracetamol
Säkert läkemedel
Risk för otillräcklig effekt, Levertoxiskt i höga doser.

NSAID
Måttlig effekt, risk för försämrad hjärtsvikt och njurpåverkan, kan påverka magslemhinnan negativt.

Morfinderivat
Bra effekt men risk för påverkan på kognitiva förmågan, muntorrhet, förstoppning.

Morfin
Bäst effekt, Risk för påverkan på kognitiva förmågan, muntorrhet, förstoppning. Vid svår smärta är rent morfin att föredra före derivaten.