Calciumomsättning

Frisättningen av PTH regleras av den extracellulära calciumkoncentrationen. PTH ökar calciumkoncentrationen i extracellulärvätskan genom:

  • ökad reabsorption av calcium i njuren
  • frisättning av calcium från benvävnad
  • minskad reabsorption av fosfat i njuren
  • aktivering  av D-vitamin

Vitamin D3:

  • bildas i huden från kolesterol genom påverkan av solens UV-strålar
  • tillförs genom kosten
  • lagras i fettväv och lever som kalcidiol
  • Kalcidiol aktiveras av PTH till aktivt kalcitriol i njuren

Calcitonin

  • C-celler i thyroidea
  • Regleras av calciumkoncentrationen i extracellulärvätskan
  • Ökning av calciumkoncentrationen stimulerar kalcitoninutsöndringen
  • Effekter
    • Ökar calciuminlagringen i skelettet
    • Ökar calciumförlusterna i urinen