Statistik

Evidensbaserad medicin är en praktisk filosofi som innebär att varje åtgärd i sjukvården ska vara baserad på bästa möjliga tillgängliga junskap.

Ordlista på SBU:s hemsida

http://www.sbu.se/sv/Om-SBU/Ordlista/

Vad innebär en randomiserad kontrollerad studie?

Randomized Controlled Trial, RCT, en forskningsstudie där undersökningspersonerna lottas till kontroll- respektive experimentgrupp.

Vad innebär en metaanalys?

Systematisk litteraturöversikt, statistisk metod, re-analys, för att sammanväga flera enskilda studiers resultat.

Systematiska fel

Bias, en störning av forskningsresultat som inte uppstår genom slumpens inverkan utan genom procedurfel under en undersökning; även fel som görs i tolkningen eller hanteringen av resultaten.

Felkällor i metaanalyser

Metaanalyser är sammanvägningar av flera studier och betraktas ofta som en mer pålitlig form av vetenskaplig lägesbeskrivning.

Felkällor:

  • Publication bias – alla studier inom ett visst område är sällan publicerade eller tillgängliga för de som utför analysen.
  • Industriaffiliering är en av flera faktorer som tenderar att påverka enskilda studiers utfall.
  • Recall bias – Patienter kommer ihåg och anger förhållanden selektivt.
  • Selection bias – (skeva studiegrupper) och ofullständig justering för confounders (faktorer som maskerar verkliga samband).