Att sjukskriva

Sjukskrivning är en del av vård och behandling med samma krav på professionalism och kvalité som annan vård och behandling.

Grundinställningen är att det är bra både för den enskilde individen och för samhället att medborgarna har ett arbete.

Läkarens uppdrag vid sjukskrivning är att bedöma:

 • om sjukdom finns och vilken det i sådant fall är.
 • om arbetsförmågenedsättning finns och om den beror på sjukdom.
 • grad och längd på arbetsförmågenedsättningen.

När frågan om sjukskrivning dyker upp bör man som läkare ställa sig följande frågor:

 • Är patientens arbetsförmåga nedsatt med minst 25 %?
 • Är det en sjukdom som ligger bakom nedsättningen i arbetsförmåga? – Man kan inte sjukskriva någon på grund av sociala, ekonomiska eller strukturella orsaker.
 • Vilka möjliga negativa konsekvenser finns det för patienten vid eventuell sjukskrivning..
 •  Bör den eventuella sjukskrivningen vara på deltid?
 • Kan patienten arbeta om hon får hjälp med resor till arbetsplatsen?
 • Vad är målet med sjukskrivningen? – Vad ska patienten ägna sin sjukskrivning till? Rehabilitering?
 • Bör arbetsplatsen kontaktas? – Kan man genomföra åtgärder för att anpassa arbetsplatsen så att en snabbare återgång till arbetet kan bli möjlig?
 • Hur ska uppföljning ske?
 • Vad händer om jag inte sjukskriver?

 Hur avgör jag som läkare om patientens arbetsförmåga är nedsatt?

 •  Analysera patientens arbetsuppgifter och patientens förmåga i förhållande till dessa.
  • Vilka mål har patientens arbetsuppgifter? Kan de uppnås på annat sätt?
  • Vilka delmål? Kan de uppnås på annat sätt?
 • Finns alternativa arbetsuppgifter som patienten kan byta till på nuvarande arbetsplatsen.
 • Arbetet som patienten bedöms klara ska vara av den art och kvalitet att en tänkt arbetsgivare skulle vara villig att betala lön för.

För att bedöma patientens arbetsförmåga och för att kunna följa upp och utvärdera resultat av insatta åtgärder kan det vara bra att använda Illmarinens arbetsförmågeindex. Work Ability Index (WAI).

Patienterna får besvara en enkät om deras arbetsförmåga. Utifrån svaren får patienten en poäng mellan 1 och 49.

 • 7-27    mycket låg – Mål: återställa arbetsförmågan
 • 28–36 låg – Mål: förbättra arbetsförmågan
 • 37–43 god – Mål: stödja arbetsförmågan
 • 44–49 utmärkt – Mål: vidmakthålla arbetsförmågan

Länk till frågeformulär som kan vara till nytta.

Länk till tolkning av resultat.

Vad är försäkringskassans definition på sjukdom?

Definitionen från 1944 gäller fortfarande. “Sjukdom är varje onormalt kropps- eller själstillstånd som inte sammanhänger med den normala livsprocessen.” Enligt denna definition är exempelvis sorg inte en sjukdom och därmed inget man kan vara sjukskriven för. En depression är dock sjukdom.

Hur lång ska sjukskrivningen vara?

På socialstyrelsens hemsida kan man få stöd när man som läkare ska fatta beslut om sjukskrivningens längd. Försäkringsmedicinskt beslutsstöd.

Sjukskriver läkaren patienten längre tid än vad som är rekommenderat för den aktuella diagnosen måste den medicinska motiveringen till detta framgå av det medicinska underlaget. Exempel på saker som kan motivera längre sjukskrivning än rekommmenderat:

 • Komplikationer har tillstött
 • Biverkningar av mediciner eller behandling
 • Prövad behandling fungerar ej, ny behandling måste prövas
 • Fler diagnoser på samma gång
 • Medicinsk utredning ej klar 

Hur bör en deltidssjukskrivning utformas?

Arbetstiden ska reduceras varje arbetsdag. Avsteg från detta ska ha en medicinsk motivering. Eventuell ledig dag bör förläggas till mitten av arbetsveckan.

Hur sjukskriver jag patienten om hon kan arbeta om hon får hjälp med resor till arbetet?

Sjukskriv patienten i den omfattning som hon kan arbeta om hon inte får hjälp med resor till arbetet men kryssa ja-rutan vid frågan om patienten kan arbeta om hon får den hjälpen (fråga 11).

Hur skapar man goda förutsättningar för tidig återgång i arbete?

 • Deltidssjukskrivning är att föredra då patienten då behåller regelbunden kontakt med arbetsplatsen.
 • Rekommendera patienten att själv göra besök på arbetsplatsen vid heltidssjukskrivning.

Hur fyller jag som läkare i Medicinskt underlag för bedömning av förmåga att arbeta vid sjukdom?

Tänk på DFA-kedjan!

D – Diagnos
F – Funktionsnedsättning. Beskriv egna observationer, undersökningsfynd och utredningsresultat.
A – Aktivitetsbegränsning. Denna punkt bör vara utförlig. Var specifik, gör bedömning om det patienten beskriver är rimligt, beskriv nedsättningar i både vardags- och arbetsaktiviteter.

Tänk även på

 • Återbesök bör inte förläggas till slutet av sjukskrivningsperioden.
 • Sjukskriv till mitten av en arbetsperiod så att patienten går tillbaka till arbetet t ex en tordag.

Mer information

www.forsakringskassan.se

Försäkringskassans kundcenter 0771-17 90 00

www.socialstyrelsen.se

www.sjukskrivningar.se

Ortopedi i primärvården, sid. 295-301