Historiskt perspektiv

Dödligheten i infektionssjukdomar sjönk kraftigt i början av 1900-talet, från att ha varit ledande dödsorsak till att vara en ovanlig orsak till död.

Dödligheten i hjärtinfarkt ökade successivt under1900-talet, men har sedan 1980-talet sjunkit med ca 25%. Dock är detta den fortfarande den största orsaken till för tidig död.

För infektionssjukdomar är den viktigaste orsaken förbättrade grundförutsättningar dvs. bättre boendesituation, näringstillstånd, hygien mm och när medicinska insatser såsom antibiotika och vaccination för TBC kom hade huvuddelen av dödligheten redan sjunkit till en låg nivå.

För hjärt-kärlsjukdom är förändrade levnadsvanor den viktigaste orsaken till ökningen under seklet, och förbättringen kan till lika delar förklaras av förbättrade levnadsvanor och medicinsk behandling.