Faktorer som påverkar hälsan

Vilka hälsofrämjande åtgärder kan vara aktuella att sätta in från sammhällets sida?

Den preventiva paradoxen innebär att effekten, i termer av antal minskade nya sjukfall, är störst när man satsar på befolkningen i stort, trots att de flesta enbart har en lätt förhöjd risk, jämfört med insatser som koncentreras på individer med hög risk. Hög riskinterventioner är angelägna för dessa individer men den totala sjukligheten i befolkningen kommer inte att minska så mycket om man enbart satsar på dem.

Den epidemiologiska basen för detta är att antalet individer med måttligt förhöjd relativ risk (alltid) är mycket högre än antalet högriskindivider.