Att mäta hälsa

SF-36 är ett instrument som används, både i Sverige och internationellt, för att mäta hälsorelaterad livskvalitet. Detta instrument ger ett bättre mått på patienters upplevda hälsa och livskvalitet än mätningar av diverse fysiologiska värden. Det finns flera alternativ till SF-36 men fördelarna med just detta är att det har stor internationell spridning, vilket medför möjligheter till jämförelser, att det har goda psykometriska egenskaper och att det har god responsivitet och därmed kan detektera även mindre förändringar.

Psykometriska egenskaper

Validitet

Mäter jag det jag tänkt mig mäta?  Är det jag mäter relevant för att besvara min frågeställning? Frånvaro av systematiska fel.

Reliabilitet

Utförs mätningarna på ett tillförlitligt sätt? I vilken grad ger mätningen samma resultat vid ett annat tillfälle? Frånvaro av slumpmässiga fel.

Reliabilitet kan mätas genom Test-retest eller intern konsistens.

* Hög reliabilitet garanterar inte hög validitet.

* Hög validitet förutsätter hög reliabilitet.

Exempel: Antag att jag vill mäta graden av övervikt hos människor. Att då mäta fotstorlek hos varje individ gör mig sannolikt inte klokare. Det hjälper inte att hävda att jag gjorde mina mätningar mycket noggrant. Hög reliabilitet är alltså ingen garanti för att vi får hög validitet. Antag att vi istället hade mätt längd och vikt för att räkna ut body mass index (BMI). Då mäter vi något som är mer relevant i sammanhanget än skostorlek. Antag vidare att vi gör vår mätning genom att hastigt titta på individen och sedan skatta längd och vikt. Vår mätning görs då med låg tillförlitlighet (låg reliabilitet). Även om vi då mätte rätt sak så blev den så dåligt mätt att vi inte fick ett bra mått på övervikt. Låg reliabilitet medför alltså alltid låg validitet.