Folkhälsa

Folkhälsa uttrycker en befolkning eller en grupps hälsotillstånd och beskriver både nivå och fördelning an hälsan. En god folkhälsa innebär inte bara att hälsan bör vara så bra som möjligt utan den bör också vara så jämlikt fördelad som möjligt. Socialmedicin är en medicinsk specialitet och inom denna kompetens studeras epidemiologi och samband mellan samhällets struktur, miljö och folkhälsan. Med bakgrund i sjukvården och medicinsk vetenskap bidrar den socialmedicinska kompetensen med specifik sakkunskap i folkhälsoarbete, utveckling och utvärdering av hälso‐och sjukvårdens praktik, global hälsa mm. Folkhälsovetenskapen använder gränsöverskridande vetenskapliga metoder i studiet av hälsotillståndet och dess förändringar och fördelning i befolkningen och de faktorer som inverkar samt hur man påverkar hälsoutvecklingen och klyftorna i hälsa mellan olika grupper i samhället. Kunskaper och kompetenser skapas för hälsofrämjande arbete och förebyggande av sjukdom och skada som tillämpas av olika aktörer inom olika sektorer i samhället.

Folkhälsovetenskap är ett tvärvetenskapligt område som studerar

  • samhällsstrukturens
  • arbetslivets
  • miljöns
  • vårdsystemets

betydelse för befolkningens hälsa liksom hälso- och sjukvårdens effektivitet.

Med samhällsmedicin avses ett verksamhetsområde, som tillämpar folkhälsovetenskaplig kunskap och
bedriver folkhälsoarbete inom oftast ett geografiskt område. De medicinska områden som inkluderas i samhällsmedicin är:
Socialmedicin, Yrkesmedicin, Miljömedicin, Epidemiologi.