Warfarin

Waran ® – Warfarinnatrium

Warfarin, Waran, förhindrar leverns produktion av vissa koagulationsfaktorer (protrombin, faktor IX, faktor X, faktor VII, protein C och protein S). Detta genom att hämma K-vitaminets effekter i levern.

Fass.se
“Waran innehåller warfarinnatrium som är ett syntetiskt antikoagulans av kumarintyp. Warfarinnatrium är ett lättlösligt salt och skiljer sig från övriga preparat i denna grupp genom att det kan ges såväl peroralt som parenteralt.

Warfarin inducerar en antikogulativ effekt genom att kompetetivt blockera (vitamin K epoxid reduktas och vitamin K reduktas) reduktionen av vitamin K och dess 2,3-epoxid till vitamin KH2. Vitamin KH2 krävs för att vissa vitamin K-beroende koagulationsproteiner (protrombin faktor VII, IX och X) skall kunna karboxyleras med gammaglutaminsyra och därmed kunna bli koagulationsmässigt aktiva. Dessutom påverkas de naturligt förekommande vitamin K-beroende koagulationshämmarna protein C och dess kofaktor protein S i motsvarande grad. Genom att hämma omvandlingen av vitamin K resulterar behandling med Waran i att levern producerar och utsöndrar partiellt karboxylerade och dekarboxylerade koagulationsprotein. Halveringstiden för koagulationsfaktorerna varierar från 4-7 timmar för faktor VII till 50 timmar för faktor II. Detta innebär att ny jämvikt i systemet inträder först efter flera dygn. Effektiv trombosprofylax uppnås i regel efter fem dygns behandling och den terapeutiska effekten avklingar under 4-5 dygn efter behandlingens avslutande.

Den antikoagulativa effekten av Waran kan uppvägas med en lägre dos vitamin K, medan högre doser kan leda till warfarinresistens som kan sitta i mer än en vecka. Effekten av Waran kan påverkas av såväl farmakodynamiska faktorer som av farmakokinetiska faktorer som absorbtion och metabolisk clearance, d v s samma dos kan få olika effekter hos olika personer där ett fåtal är till synes resistenta och kan kräva 5-10 ggr normal dos och en inte obetydlig del patienter behöver endast mycket låga doser.”

Vanlig biverkning av warfarinbehandling

  • Blödning

Kontroll
Effekten av behandlingen kontrolleras genom  att följa patientens INR-värde.

Behandlingsmål
Vid förmaksflimmer eftersträvas ett INR-värde mellan 2,0-3,0

Ett alternativ, att använda i undantagsfall, till Waran är acetylsalicylsyra (ASA) i högdos, 160 mg x 2.

Patiener med förmaksflimmer som ej medicinerar med Warfarin eller ASA-profylax har en strokerisk på ca 5 %/år.