Metformin

Både fysisk aktivitet samt metformin fungerar genom att stimulera AMP kinas som aktivera GLUT4 translokation till cellmembranet.

Fass.se
Metformin är ett biguanid med antihyperglykemiska effekter, som sänker både den basala och postprandiala nivån av blodsocker i plasma. Det stimulerar inte insulinutsöndring och orsakar därför inte hypoglykemi.

Metformin har 3 verkningsmekanismer:

1. Reduktion av leverns produktion av glukos genom att hämma glukoneogenesen och glykogenolysen.

2. Genom att öka insulinkänsligheten, förbättra perifert glukosupptag och glukosutnyttjande i muskulaturen.

3. Fördröjning av intestinal glukosabsorption.

Metformin stimulerar intracellulär glykogensyntes genom att inverka på glykogensyntetas.

Metformin ökar transportkapaciteten av alla typer av membranglukostransportörer (GLUT).

Positiva effekter på lipidmetabolismen har setts hos människa oberoende av dess inverkan på blodsockernivån. Detta har visats vid terapeutiska doser i kontrollerade kliniska undersökningar.

Metformin reducerar totalt kolesterol, LDL, kolesterol och triglyceridnivån.”

Mycket vanliga biverkningar vid behandling med metformin

  • Gastrointestinala störningar såsom illamående, kräkning, diarre, buksmärta och aptitlöshet. Dessa biverkningar är mest frekvent förekommande vid behandlingsstart och är spontant övergående i de flesta fall. För att förebygga dessa symtom rekommenderas att metformin administreras 2 eller 3 gånger dagligen under eller efter måltid. Långsam dosökning kan också öka den gastrointestinala tolerabiliteten.
  • Smakförändring (vanlig biverkan)