Loopdiuretika

Furosemid är en sulfonamid av typen “high ceiling diuretics” med snabbt insättande, dosberoende effekt. Det verkar huvudsakligen genom hämning av kloridresorptionen i den uppåtstigande skänkeln av Henleys slynga, men verkar även i proximala och distala tubuli. Parallellt till den ökade kloridutsöndringen ökar utsöndringen av natrium, kalcium och magnesium. Även kaliumutsöndringen ökar medan bikarbonatutsöndringen praktiskt taget ej påverkas. Den resulterande diuresen är kraftig med en åtföljande vanligen svagt blodtryckssänkande effekt. Vid lungödem ger furosemid , innan diuresen inträder, snabbt upphov till en ökad venkapacistans, som i sin tur åstadkommer en sänkning av fyllnadstrycket i vänster kammare.