Kortison

Betapred ® – Betametason
Fenuril ®, Hydrokortison ® – Hydrokortison
Prednisolon ® –  Prednisolon

Kortisonets anti-inflammatoriska och immunsupressiva effekt förmedlas enligt följande: glukokortikoiderna penetrerar cellmembranet och binder till en intracellulär receptor. Steroid-receptor komplexet binds till DNA och inducerar en transkription eller hämmar transkriptionen av vissa gener. Vissa effekter av glukokortikoiderna sker via transkription faktor aktivator protein AP-1. Effekten av AP-1 hämmas, detta leder bl a till hämmad expression av COX-2 och IL-2. Glukokortikoiderna ökar även syntesen av en anti-imflammatorisk faktor (lipocortin-1, makrocortin eller annexin) som hämmar fosfolipas A2 och därmed arachidonsyreproduktionen och indirekt produktionen av prostaglandiner och leuktriener.

Biverkningar
Osteoporos, försämring eller utlösande av latent diabetes, katarakt, ökad infektionsrisk, skör hud, psykiska biverkningar.

Kortison har inte negativa effekter på magslemhinnan men kombinationen ASA och andra icke-selektiva NSAID ökar biverkningsrisken.

Vanliga biverkningar vid långtidsbehandling med kortisonpreparat är bland annat en hämning av den egna ACTH‐och kortisolutsöndringen, Cushingliknande symtombild, ödem, natriumretention, hypertoni, hud‐och muskelatrofi, katabola biverkningar och osteoporos,  försämrat diabetesläge.

För att förebygga osteoporos ska alla med kortisonbehandling ha tillskott av calcium och D-vitamin. Frikostigt med difosfonat om hög dos under längre tid – tex Optinate septimum 35 mg 1 gång i veckan eller Fosamax 70 mg 1 gång i veckan. Vissa förordar frekvent bentäthetsmätning och insättning av difosfonat först om mätningen försämras.

Fass.se
“BETAPRED tabletter innehåller det vattenlösliga natriumfosfatet av betametason, som är ett fluor-metyl-substituerat derivat av prednisolon.

Betametason är en mycket potent, systemiskt verksam glukokortikoid. Den saknar mineralkortikoid effekt, vilket innebär att natriumretentionen och den kaliumurskiljande effekten är obetydlig.

Terapeutiskt jämförbara doser för några utvalda kortikosteroider är enligt följande: betametason 0,60 mg, dexametason 0,75 mg, parametason 2 mg, triamcinolon 4 mg, prednisolon 5 mg och hydrokortison 20 mg.”

“Prednisolon: Syntetisk glukokortikoid med antiinflammatorisk, immunosuppressiv och antiallergisk verkan. Prednisolon har per viktsenhet 4-5 gånger högre antiinflammatorisk effekt än kortison, men påverkar elektrolytomsättningen i mindre utsträckning. Verkningsmekanismen är inte helt klarlagd ännu.”