Kalciumantagonister

Exempel på kalciumantagonister

Amlodipin ® – Amlodipin

Amlodipin STADA tillhör en grupp läkemedel som kallas kalciumblockerare (kalciumantagonister). Kalciumblockerare sänker blodtrycket genom att minska motståndet i kroppens blodkärl. De har också effekt på hjärtat så de kan användas vid kärlkramp (angina pectoris, svår bröstsmärta på grund av för lite blod och därmed också syre till hjärtmuskeln).

Vanliga biverkningar är värmekänsla i ansiktet, flush, huvudvärk samt fr.a. benödem

Fass.se

“Amlodipin är en kalciumantagonist som hämmar inflödet av kalciumjoner till glatt muskulatur i hjärta och kärl. Den blod­tryckssänkande verkningsmekanismen beror på en direkt relaxerande effekt på glatt muskulatur i kärlen. Verknings­mekanismen för hur amlodipin lindrar angina är inte helt fastställd men två mekanismer är av betydelse:

1. Amlodipin dilaterar perifera arterioler och reducerar därmed det totala perifera motståndet (afterload) mot vilket hjärtat arbetar. Denna avlastning på hjärtat reducerar hjärt­muskulaturens energiförbrukning och syrebehov.

2. Verkningsmekanismen omfattar troligen även dilatation av de stora artärerna och arteriolerna i hjärtat. Denna dilatation ökar syretillförseln till hjärtmuskulaturen hos patienter med Prinzmetals angina-attacker.”