Betablockerare

Seloken ® – Metoprolol

Fass.se
“Metoprolol (Seloken) är en beta1-selektiv receptorblockerare, vilket innebär att metoprolol påverkar hjärtats beta1-receptorer i lägre doser än som behövs för att påverka β2-receptorer i perifera kärl och bronker. Vid ökande dos kan dock beta1-selektiviteten minska.

Metoprolol saknar beta-stimulerande effekt och har ringa membranstabiliserande effekt. Beta-receptorblockerare har negativ inotrop och kronotrop effekt.

Behandling med metoprolol minskar effekten av katekolaminer i samband med fysisk och psykisk belastning och ger lägre hjärtfrekvens, hjärtminutvolym och blodtryck.”

Vanliga biverkningar vid behandling med betablockerare

  • Allmänna: Trötthet, huvudvärk, yrsel.
  • Cirk.: Perifer kyla i extremiteter, bradykardi. Palpitationer.
  • GI: Buksmärtor, illamående, kräkningar, diarré och förstoppning.

Farmakodynamik

  • Metoprolol är en β1-selektiv receptorblockerare.
  • Blokerar effekten av förhöjd sympatikusaktivitet.
  • Dess effekt är negativ inotrop och kronotrop.
  • Ger lägre hjärtfrekvens, hjärtminutvolym och blodtryck.
  • Initialt ger behandlingen en förhöjning av det perifera kärlmotståndet.
  • Efter en tid reduceras det perifera kärlmotståndet och detta i samverkan med oförändrad hjärtminutvolym ger den blodtryckssänkande effekten.